Skip to content
Menu
Cart
Your cart is empty. Go to Shop

REGULAMIN SKLEPU EMOTEA.PL – OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

§ 1
Zakres obowiązywania
1. Niniejsze Ogólne Warunki stosuje się do umów sprzedaży produktów pod marką „EMOTEA” (zwanych dalej także w zależności od kontekstu jako „Produkt” lub „Produkty”), zawieranych na odległość pomiędzy sprzedającym: EMOTEA Marlena Drygas, adres: Al. Tysiąclecia 2/34 , 05-820 Piastów, Polska, NIP 5341958497, REGON 384640414, (zwanym dalej jako: “EMOTEA”) oraz nabywcami tych produktów poprzez dedykowaną stronę internetową: www.emotea.pl.
2. Jakiekolwiek warunki sprzedaży ww. produktów odbiegające od niniejszych Ogólnych Warunków wymagają pisemnej zgody stron.

§ 2
Zawarcie umowy
1. Jakakolwiek forma prezentacji Produktów za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej nie stanowi i nie może być interpretowane jako złożenia prawnie wiążącej oferty sprzedaży Produktów, zważywszy, że zarówno asortyment Produktów, jak i ich dostępność może ulec zmianie.
2. Poprzez akceptację na dedykowanej stronie internetowej ikony ‘order to pay’ (zlecenie zapłaty), nabywca składa prawnie wiążące zlecenie nabycia Produktów, które zostały przez niego zidentyfikowane w wirtualnym koszyku zakupowym. Otrzymanie takiego zamówienia podlega natychmiastowemu potwierdzeniu. Z chwilą otrzymania potwierdzenia przez nabywcę, dochodzi do zawarcia między nabywcą a EMOTEA prawnie wiążącej umowy kupna-sprzedaży Produktów objętych zamówieniem.
3. Poprzez zawarcie ww. umowy, EMOTEA zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia fabrycznie nowych i wolnych od jakichkolwiek wad fizycznych oraz prawnych Produktów objętych potwierdzonym zamówieniem, a nabywca zobowiązuje się do zapłaty uzgodnionej ceny oraz kosztów dostawy zgodnie z warunkami tego zamówienia.

§ 3
Odstąpienie od umowy
1. Nabywca ma prawo odstąpić od umowy w sprawie kupna-sprzedaży Produktów wyłącznie według swojego uznania i bez konieczności powoływania się na jakiekolwiek okoliczności, pod warunkiem jednak, że skorzysta z tego prawa nie później niż w okresie czternastu (14) dni bezpośrednio następujących po otrzymaniu Produktów objętych zamówieniem.
2. W celu skutecznego odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży, nabywca jest zobowiązany złożyć oświadczenie woli w formie pozwalającej na identyfikację zamówienia oraz produktu, według swojego uznania bądź przesyłając to oświadczenie na adres: office@emotea.pl, bądź przesyłając je przesyłką listową na następujący adres obsługi klienta: “EMOTEA Marlena Drygas, adres: Al. Tysiąclecia 2/34 , 05-820 Piastów, Polska.
3. W celu uniknięcia wątpliwości, w żadnym przypadku oświadczenie w sprawie odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży nie zostanie uznane za prawnie skuteczne, jeżeli zostanie wysłane mailem lub nadane w urzędzie placówki pocztowej lub nadane do wysyłki kurierem po upływie ww. czternastodniowego (14) terminu. W każdym przypadku nabywca może potwierdzić otrzymanie oświadczenia telefonicznie pod numerem obsługi klienta: +48 510545300, czynnym w godzinach 9.00-17.00, poniedziałek-piątek, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. EMOTEA zastrzega jednak, że przekazanie informacji telefonicznie nie jest wystarczające w celu prawnie skutecznego odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży. Prawnie wiążący skutek odstąpienia ma wyłącznie oświadczenie woli nabywcy sporządzone w formie pisemnej i przesłane EMOTEA w sposób wyżej określony.
4. W braku wyraźniej zgody EMOTEA, nabywca nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży Produktów, które zgodnie z treścią zlecenia nabywcy, zostały poddane personalizacji.

§ 4
Skutki odstąpienia
1. W przypadku odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży Produktów, EMOTEA zobowiązuje się zwrócić wpłaconą przez nabywcę cenę w całości. Koszty dostawy zostaną potrącone z podlegającej zwrotowi ceny jedynie w sytuacji, gdy nabywca wybrał w złożonym zamówieniu inny niż najtańszy, oferowany przez EMOTEA, sposób dostarczenia Produktów.
2. Jakakolwiek płatność podlegająca zwrotowi w skutek odstąpienia przez nabywcę od umowy kupna-sprzedaży Produktów, zostanie zwrócona nie później niż w ciągu czternastu (14) dni od dnia otrzymania przez EMOTEA oświadczenia o odstąpieniu. W każdym przypadku, EMOTEA ma prawo wstrzymać zwrot do czasu otrzymania Produktu w niepogorszonym stanie.
3. Zwrot Produktu powinien zostać dokonany w okresie czternastu (14) dni od dnia otrzymania przez EMOTEA oświadczenia woli nabywcy o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży na adres: EMOTEA Marlena Drygas, adres: Al. Tysiąclecia 2/34 , 05-820 Piastów, Polska. Termin ten zostanie uznany za zachowany, w przypadku, jeżeli Produkt zostanie nadany do wysłania w placówce pocztowej lub za pośrednictwem kuriera przed upływem ww. czternastodniowego (14) terminu.
4. W przypadku odstąpienia, nabywca ponosi wszelkie koszty związane ze zwrotem Produktu oraz ponosi odpowiedzialność w przypadku jego utraty lub uszkodzenia podczas wysyłki. W celu uniknięcia wątpliwości, zasada ta nie znajduje zastosowania w sytuacji, gdy zwrot Produktu następuje w rezultacie skorzystania przez nabywcę z przysługujących mu praw w ramach rękojmi za wady Produktu lub udzielonej gwarancji.

§ 5
Dostawa
1. Wysyłka Produktu następuje po otrzymaniu opłaty na konto bankowe EMOTEA. W braku odmiennego porozumienia, wysyłka następuje z magazynu wskazanego w treści zamówienia.
2. Wszelkie informacje dotyczące dostępności Produktu albo warunków jego wysyłki zawarte na dedykowanej stronie internetowej EMOTEA.PL mają charakter wyłącznie szacunkowy i nie wiążą EMOTEA dopóki nie zostaną potwierdzone w umowie kupna-sprzedaży.
3.EMOTEA ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży w przypadku niezawinionej możliwości jego dostarczenia zgodnie z zamówieniem, pod warunkiem poinformowania o tym nabywcy nie później niż siedem (7) dni od potwierdzenia zamówienia.

§ 6
Produkty spersonalizowane
1. Produkty marki EMOTEA mogą podlegać personalizacji na życzenie nabywcy po wcześniejszym uzgodnieniu z EMOTEA.
2. EMOTEA ma prawo odmówić personalizacji Produktu, jeżeli według własnej oceny uzna, że naruszałoby to przepisy prawa, prawnie chronione prawa osób trzecich lub byłoby to niewłaściwe z innych powodów. W każdym przypadku, nabywca zwalnia niniejszym EMOTEA od skutków jakichkolwiek roszczeń, kar, odszkodowań etc., które mogą być związane z dokonaną na jego życzenie personalizacją Produktu.
3. Jakiekolwiek uprawnienia nabywcy do odstąpienia od umowy i zwrotu Produktu nie znajdują zastosowania do Produktów spersonalizowanych na wyraźne życzenie nabywcy za wyjątkiem sytuacji, gdy zwrot następuje w wykonaniu uprawnień nabywcy wynikających z rękojmi za wady Produktu lub udzielonej gwarancji.

§ 7
Cena oraz koszty dostawy
1. Aktualny cennik wraz z kosztami dostawy Produktów znajduje się na dedykowanej stronie internetowej sprzedawcy: EMOTEA.PL.
2. EMOTEA ma prawo do zmiany ww. cennika oraz kosztów dostawy w każdym czasie, pod warunkiem że zmiana taka będzie mieć zastosowania do zamówień w trakcie realizacji. Wszystkie ceny są cenami brutto.

§ 8
Płatności
EMOTEA akceptuje dokonywanie płatności za Produkty kartą kredytową, BLIK lub przelewem bankowym z wykorzystaniem internetowego serwisu transferu środków pieniężnych TPAY. W przypadku potrzeby opłacenia zamówienia bezpośrednio na rachunek bankowy, należy wystąpić o numer konta bankowego poprzez maila office@emotea.pl.

§ 9
Gwarancja
1. Ze względów różnic w oprogramowaniu i urządzeniach służących do edycji i prezentacji fotograficznej, mogą wystąpić nieznaczne różnice w zakresie kolorystyki Produktów. Mając to na uwadze, jakkolwiek EMOTEA podejmuje wszelkie działania, aby zapewnić, że prezentowane Produkty są w jak największym stopniu tożsame z oryginałem, rekomenduje się, aby składając ofertę, nabywca opierał swoją ocenę, przede wszystkim, na dostępnym opisie Produktu, będącego przedmiotem zamówienia.
2. EMOTEA zapewnia, że dostarczony Produkt jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz posiada cechy przedstawione w opisie Produktu umieszczonym na dedykowanej stronie internetowej. Zobowiązania gwarancyjne EMOTEA obowiązują przez okres jednego (1) roku od dostawy Produktu do nabywcy. W celu uniknięcia wątpliwości zobowiązania sprzedawcy wynikające z ustawowej rękojmi lub z gwarancji nie obejmują przypadków, gdy utrata cech Produktu jest wynikiem jego normalnego zużycia w trakcie korzystania.
3. EMOTEA W przypadku, gdy w okresie obowiązywania gwarancji, okaże się, że dostarczony Produkt nie posiada określonych w umowie cech, jest niesprawny technicznie lub w inny sposób nieprzydatny do korzystania w sposób przewidziany, w sposób rozsądny porównując rzeczywiste cechy Produktu z cech przedstawionych w jego opisie na dzień złożenia zamówienia, nabywca, aby wykonać prawa przysługujące z gwarancji, zobowiązany jest zwrócić taki Produkt niezwłocznie po zaistnieniu wady oraz poinformować o tym fakcie sprzedającego. W takiej sytuacji, EMOTEA zobowiązana będzie, w zależności od wyboru nabywcy, zwrócić otrzymaną cenę Produktu albo, zakładając, że Produkt jest nadal oferowany, zastąpić taki Produkt na produkt, który jest fabrycznie nowy i wolny od wad. EMOTEA ponosi koszty zwrotu wadliwego Produktu, jak również koszty dostawy produktu zamiennego, zgodnie z warunkami określonymi na dedykowanej stronie internetowej EMOTEA
4. Wszelkie powiadomienia związane z reklamacją stwierdzonych wad powinny być kierowane mailowo na adres:office@emotea.pl lub na następujący adres punktu obsługi klienta: EMOTEA Marlena Drygas, adres: Al. Tysiąclecia 2/34 , 05-820 Piastów, Polska. Reklamacja powinna uwzględniać informacje dotyczące produktu oraz umożliwiające identyfikację zamówienia, aby umożliwić jej rozpatrzenie. Wszelkie zwrotu wadliwych Produktów powinny być kierowane na adres: “EMOTEA Marlena Drygas, adres: Al. Tysiąclecia 2/34 , 05-820 Piastów, Polska.
4. EMOTEA jest zobowiązana rozpatrzyć i odpowiedzieć niezwłocznie na złożoną reklamację a w każdym wypadku nie później niż trzydzieści (30) dni od jej otrzymania.
W celu uniknięcia wątpliwości, jakiekolwiek uprawnienia nabywcy odnoszące się do zobowiązań gwarancyjnych EMOTEA dotyczą wyłącznie nabywcy i nie mogą być przeniesione na jakiekolwiek osoby trzecie, chyba że reklamacja zostanie uznana przez EMOTEA albo, w przypadku wystąpienia sporu, zasądzone przez właściwy sąd.

§ 10
Dane osobowe
Szczegółowe informacje, w tym prawa nabywcy, związane z przetwarzanymi przez EMOTEA danymi osobowymi, zawarte są w POLITYCE PRYWATNOŚCI.

§ 11
Postanowienia końcowe
1. W przypadku, gdy zakup Produktu wiąże się z przyznaniem voucheru podarunkowego, voucher taki nie będzie podlegać wymianie na gotówkę za wyjątkiem sytuacji, gdy EMOTEA, według własnego uznania, wyrazi na to zgodę.
2. Niniejsze Ogólne Warunki mogą ulec zmianie w każdym czasie. W przypadku zmiany, nowy ujednolicony tekst Ogólnych Warunków zostanie opublikowany na stronie internetowej: EMOTEA.PL i zacznie obowiązywać z dniem publikacji.
3. Wszelkie spory związane z ważnością lub realizacją umów kupna-sprzedaży Produktów podlegać będą rozpatrzeniu przez właściwy sąd powszechny.
4.Niniejsze Ogólne Warunki obowiązują od 20 maja 2022 r.