Skip to content
Menu
Cart
Your cart is empty. Go to Shop

Polityka prywatności

Polityka prywatności

 • Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest EMOTEA Marlena Drygas, adres: Al. Tysiąclecia 2/34 , 05-820 Piastów, Polska, NIP 5341958497, REGON 384640414, (dalej: “„EMOTEA”), operator platformy handlowej dostępnej pod adresem www.emotea.pl. W EMOTEA nie wyznaczono inspektora danych osobowych.

 • Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do nas na: info@emotea.eu lub na adres pocztowy: EMOTEA Marlena Drygas, adres: Al. Tysiąclecia 2/34 , 05-820 Piastów, Polska

 • Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, składania zakupów w naszym sklepie internetowym, podczas składania zamówienia telefonicznie lub mailowo.

 • Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez EMOTEA?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z naszego serwisu internetowego, w tym dokonywania transakcji i płatności;
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi reklamacji w naszym sklepie internetowym, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu EMOTEA, którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywności, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych oraz zarządzanie Twoją aktywnością na www.emotea.pl;
 • dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert na podstawie Twojej aktywności na www.emotea.pl;
 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług EMOTEA jej towarów lub usług;
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • windykacja należności;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

 • Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę, wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych:

 • adres email;
 • login;
 • telefon;
 • adres;
 • adres dostawy.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z produktów lub usług oferowanych przez EMOTEA.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 • Jakie masz uprawnienia wobec EMOTEA w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Z uprawnień tych możesz skorzystać:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych – gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych – gdy Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych – gdy zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych – gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych – gdy przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez EMOTEA Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 • Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kurierskie, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych.

 • Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowego i rachunkowego,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym EMOTEA zobowiązana jest do zachowania danych, dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 • Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 • Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

 • W jaki sposób możesz skorzystać ze swoich uprawnień wobec EMOTEA w zakresie przetwarzanych danych?

Skorzystanie ze wskazanych wyżej uprawnień jest możliwe poprzez przesłanie stosownego żądania na podany wyżej adres administratora, pisemnie lub elektronicznie.

Piastów, 20 kwietnia 2022 r.

 

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO